menusearch
khane-saz.com

اجزاء تشکيل دهنده ساختمانهاي فلزي ,

شماره تماس 021-88628011
instagramfacebooktelegramaparat
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ یکشنبه
(1)
(0)
اجزاء تشکيل دهنده ساختمانهاي فلزي
اجزاء تشکيل دهنده ساختمانهاي فلزي

اجزاء تشکيل دهنده ساختمانهاي فلزي

ساختمانهاي فلزي از اجزآن مهم زير تشکيل مي شود:
ستون ها
پل يا تيرهاي اصلي
تيرچه‌ها
پروفيلهاي اتصال
ستون ها 

در ساختمان هاي فلزي و بتني به آن قسمت از اجزاء که تحت نيروي فشاري واقع هستند ستون مي‌گويند. بار سقف ها توسط پل ها به ستون ها از ستونها به زمين منتقل مي‌گردد. قسمتهاي مختلف ستون عبارتند از:
 

قسمتهاي اصلي ستون.
قسمتهاي اتصال دهنده
صفحه‌هاي تقويتي.
جوش
اتصال ستون به صفحه زير ستون
.

 

قسمت اصلي ستون:
 عبارت از آن پروفيلي است که بارهاي فشاري را تحمل مي نمايد براي مساحت ستون مي‌توان از پروفيلهاي مختلف استفاده نمود مانند دو عدد تيرآهن I معمولي و يا يک عدد آهن بال پهن و يا دو عدد ناوداني و يا يک عدد قوطي چهار گوش و  يا چهار عدد نبشي و غيره. در ايران براي ساختن ستون ها معمولاً از دو عدد تيرآهن I معمولي استفاده مي شود و آنها را به وسيله تسمه به يکديگر متصل مي‌کنند بايد توجه شود که قبل از کار از صاف و راست بودن تيرآهن کاملاً مطمئن شد و در غير اينصورت بايد با پتک آنرا صاف کرد و يا آهن را عوض کرد البته هر چه به تيرآهن قبل از مصرف ضربه کمتري زده شود بهتر است.در مرحله بعد تيرآهن‌هاي ستون ها را با فاصلة معين که در نقشه محاسباتي تعيين شده است کنار هم قرار داده و به وسيله تسمه‌هائي که از قبل بريده شده و آماده مي‌باشد با خال جوش ا به يکديگر متصل مي‌نمايند و آنگاه، براي جلوگيري از پيچيدگي نخست ابتدا و انتها و کمر ستونها را به تيرآهن هاي زير سري جوش داده و بعد کليه ستون ها را با خال جوش به يکديگر متصل مي‌کنيم و سپس جوشکاري را تکميل مي‌نمائيم و بدين ترتيب تا 90 درصد از پيچيدگي ستونها جلوگيري مي شود.

تسمه‌هاي اتصال:
همانطوريکه گفته شد ممکن است ستون از دو عدد تيرآهن I و يا دو عدد ناوداني و يا چهار عدد نبشي و غيره تشکيل شده باشد معولاً اين پروفيل ها را توسط تسمه به يکديگر متصل مي‌نمايند. ابعاد اين تسمه‌ها توسط محاسبه تعيين مي‌گردد. طول تسمه‌ها معمولاً به اندازة پشت تا پشت ستون ها مي‌باشد (مقداري کمتر براي جوشکاري) تسمه‌ها را يا به صورت موازي و يا به صورت مورب به يکديگر جوش مي‌دهند.
صفحه‌هاي تقويتي:
گاهي ممکن است ستون انتخاب شده از لحاظ شماره تيرآهن براي کليه طبقات مناسب بوده و فقط براي يک يا دو طبقه پايين که بار بيشتري را تحمل مي‌نمايد ضعيف باشد در اين صورت ممکن است مهندس محاسب براي تقويت ستون ورق هاي تقويتي سراسري پيشنهاد نمايد در اين صورت ديگر براي اتصال ستون در اين قسمت از تسمه استفاده نمي‌گردد.

تقليل ضخامت ستون:
در ساختمان هاي مرتفع که در طبقات پايين از ستون هايي با شماره زياد استفاده مي‌گردد از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست که ستون ها با همين شماره در طبقات بالا که بار کمتري را تحمل مي‌نمايد ادامه يابد. لذا بعد از هر دو يا سه طبقه از تيرآهنهايي با دو يا چهار شماره کمتر براي ساختن ستون استفاده مي شود در اين مواقع بايد از چهار عدد تسمه استفاده شود که دو عدد آن فقط به ستون باريکتر جوش مي‌شود تا با ستون پهن‌تر هم رو بشود و به آن تسمه هم رد کننده مي‌گويند و از دو عدد تسمه ديگر براي اتصال دو قسمت ستون به يکديگر استفاده مي‌گردد.
لچگي يا ورق پشت بند:

اگر ممان هاي وارده در پاي ستون زياد باشد و احتمال خم شدن نبشي‌ها در محل اتصال ستون با صفحه زير ستون موجود باشد دو يا سه قطعه تسمه به صورت لچگي بين دوبال نبشي قرار داده و به خوبي جوش مي‌دهند تا از خم شدن نبشي جلوگيري نمايند از اين قطعات لچگي در نبشي هاي زير سر پل ها که داراي بار زياد مي باشد نيز استفاده مي‌گردد ضخامت اين لچگي‌ها در حدود 10 الي 12 ميليمتر مي‌باشد.

جوش:

متداولترين وسيله اتصال دهنده قطعات فلزي به يکديگر در ايران جوشکاري مي‌باشد که معمولاً از دستگاه هاي جوش برقي استفاده مي‌شود اين دستگاه ممکن است مستقيماً با برق شهر کار کند و يا خود به وسيله موتور توليد برق نموده  عمل جوشکاري را انجام دهد که به اين نوع اخير دستگاه جوش سيار گفته مي شود در ايران براي اتصال قطعات فلزي بيشتر از جوش الکتريکي استفاده مي‌شود بعد جوش بوسيلة محاسبه تعيين مي شود و بستگي به قطر قطعاتي دارد که به وسيله جوش به يکديگر متصل مي‌شوند ولي در هر حال از 6 مليمتر نبايد کمتر شود در موقع انتخاب الکترود جوشکاري بايد دقت کافي به عمل آيد و الکترودي انتخاب بشود که متناسب با جوشکاري بوده و بعد لازم را به راحتي ايجاد نمايد همچنين بايد توجه نمود تا آمپر دستگاه به نحوي انتخاب گردد که قادر به ذوب نمودن الکترود انتخاب شده باشد و بهتر است تا آنجا که ممکن است جوشکاري روي زمين بطور افقي روي قطعات انجام شود.
اتصال ستون به صفحه زير ستون

همانطوريکه قبلاً گفته شد صفحه زير ستون کاملاً نوار و در يک سطح کار گذاشته شده است اکنون متذکر مي‌‌گردد سطح انتهايي ستون يعني محل اتصال آن به صفحه زير ستون بايد کاملاً مستوي بود و به طوريکه در موقع قرار دادن آن روي صفحه تمام نقاط آن با صفحه در تماس باشد.سپس ستون را بلند مي‌کنند اين عمل  معمولاً با جرثقيل انجام مي شود سپس ستون را با شاغول معمولي بنايي شاقول نموده و دور تا دور آنرا به صفحه زير ستون جوش مي‌دهند در مرحله بعدي براي تکميل کار ستون را به وسيله چهار عدد نبشي 10 تا 12 و يا بزرگتر به صفحه زير ستون جوش مي‌دهند ابعاد اين نبشي‌ها طبق محاسبه تعيين مي‌گردد. در بعضي از ستون ها که داراي خارج از محوري شديد مي‌باشد بجاي نبشي از صفحات مستطيل شکل که طول آنها بيشتر از پشت تا پشت ستون است استفاده مي‌گردد.
پل‌ها يا تيرهاي اصلي 

پل‌ها آن قسمت از ساختمان فلزي هستند که بار سقف وسيله آن ها به ستون ها منتقل مي‌گردد و يا به آن از ساختمان فلزي که بين ستون ها قرار مي‌گيرد پل و يا تير اصلي مي‌گويند.
طريقه اتصال پل به ستون

حالت اول پل از کنار ستون عبور نمايد: ساده‌ترين شکل اتصال پل به ستون آنست که پل در جهت بالا تيرآهن ستون امتداد پيدا کند که در اين حالت معمولاً از پل سراسري استفاده مي‌نمايند اين پل ها به وسيله يک عدد ورق که در محل عبور پل به ستون جوش مي شود همچنين يک عدد نبشي 10 يا 12 که روي روق جوش مي‌گردد به ستون متصل مي‌شود بعضي از مهندسين محاسب براي آنکه تکيه‌گاهي تقريباً گيردار به وجود بياورند يک عدد نبشي نيز روي پل قرار مي‌دهند. براي ايجاد تکيه‌گاهي که کاملاً گيردار باشد بايد از صفحه‌هاي همان گير استفاده نمود صفحه‌ همان گيرصفحه اي است به شکل ذوزنقه يا مستطيل که روي پل قرارگرفته وآنرا به ستون متصل مي نمايند  در ايران اغلب مهندسين محاسب به همين طريق عمل مي‌نماينديعني پل را از کنار ستون عبور داده و در اين حالت پل را ممتد محاسبه مي‌نمايند و مخصوصاً در ستون هاي مياني اسکلت از دو طرف ستون پل هاي ممتد عبور داده و به اصطلاح از گره خورجيني استفاده مي‌نمايند.حالت دوم آن است که پل از وسط ستون عبور نمايد و حالت سوم موقعي است که پل به جان ستون ختم مي‌شود در اين حالت امکان ايجاد پل هاي سراسري ممکن نيست زيرا اگر بخواهيم پل سراسري اجرا نمائيم مجبور هستيم سوراخي در جان تير ايجاد کنيم که اين خود باعث ضعف ستون مي‌گردد بدين لحاظ بهتر است پل را در اين حالت قطعه قطعه سوار کنيم.

با خانه ساز خونتو بساز

آریا ابزار کیف ابزار آنلاین شما

میان وعده سالم با ولوتینا خرید آنلاین از

برنج ایرونی خرید آنلاین برنج های ایرونی 

فروش لوازم ساختمانی با اریکه تجارت دهگان

بازار سنگ ساختمانی ایران در مخاطره حضور دلالان عراقی