menusearch
khane-saz.com

ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت ,

شماره تماس 021-88628011
instagramfacebooktelegramaparat
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ چهارشنبه
(1)
(0)
ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت
ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت

تحقیق و بررسی درخصوص امکان استفاده از مصالح تراشه (خرده) آسفالت به عنوان تمام یا بخشی از مصالح لایههای روسازی به صورت روزافزون در حال انجام است. از جمله دلایل این امر مزایای زیست محیطی و اقتصادی مربوط به استفاده از تراشههای آسفالت میباشد. یکی از جنبههایی که برای استفاده از تراشه آسفالت مطرح میشود، کاربرد آن در بتن روسازی راهها است. بهطوری که در این فرآیند تراشه آسفالت جایگزین بخشی از سنگدانههای موجود در بتن میشود. از جمله سوالاتی که در این ارتباط مطرح میشود آن است که تراشه آسفالت تا چه حد پارامترهای مقاومتی از جمله مقاومت شکست بتن را تحت تاثیر قرار میدهد. برای پاسخ به این سوال در تحقیق حاضر، پس از ساخت نمونههای استوانهای حاوی 15 ،%30 %و 45 %تراشه آسفالت، نمونههای دیسکی شکل با برش نمونههای اولیه تهیه شدند. سپس براساس ضریب شکل نمونههای دیسکی شکل، چقرمگی شکست آنها در دمای 25 درجه سانتیگراد در مودهای بارگذاری نوع I ،III بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد چقرمگی شکست بتن حاوی تراشه آسفالت هم در مود I شکست و هم در مود III شکست با افزایش درصد تراشه آسفالت کاهش مییابد. با این وجود پتانسیل استفاده از بتن حاوی تراشه آسفالت در لایههای اساس روسازیهای بتنی وجود دارد.

طراحی سایت و اپلیکیشن با آیتیکا

آریا ابزار کیف ابزار آنلاین شما

میان وعده سالم با ولوتینا خرید آنلاین از

برنج ایرونی خرید آنلاین برنج های ایرونی

کدام رنگ برای نقاشی ساختمان قبل از عید بهتر است؟